[1]
R. Aderinoye, “African Virtual University: The case of Kenyatta University, Kenya”., IRRODL, vol. 4, no. 1, Apr. 2003.