(1)
Zhenchenko, M.; Melnyk, O. .; Prykhoda, Y. .; Zhenchenko, I. . Ukrainian E-Learning Platforms for Schools: Evaluation of Their Functionality. IRRODL 2022, 23, 136-150.