(1)
Zhenchenko, M.; Melnyk, O.; Prykhoda, Y.; Zhenchenko, I. Ukrainian E-Learning Platforms for Schools: Evaluation of Their Functionality. IRRODL 2022, 23, 136-150.